Disclaimer & Privacyverklaring GDPR1° Disclaimer en juridische informatie

Het beheer van deze website wordt uitgevoerd door derden voor Zakenkantoor Druyts, erkend onder FSMA toelating 11304 A-cB en met ondernemingsnummer 0684.336.285, hierna Zakenkantoor Druyts genoemd. De website heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die Zakenkantoor Druyts aanbiedt als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon.
De inhoud ervan komt tot stand in samenwerking met diverse partners. 

De informatie op deze website heeft enkel tot doel om informatie te verstrekken en geenszins tot het verstrekken van advies, en dit met inbegrip van financieel, fiscaal, of juridisch advies. Voor informatie op maat nodigen wij u uit om zich persoonlijk tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie maakt pas deel uit van een aanbod, als dit uitdrukkelijk is bedongen en vermeld. 

De dienst- en productinformatie, die door Zakenkantoor Druyts op deze website wordt verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht, waaraan zij onderworpen zijn. 

De website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Zakenkantoor Druyts kan echter geen garantie bieden, wat de actualiteit, volledigheid, correctheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website, of de websites waarnaar zij een link leggen, de betrouwbaarheid of eerbaarheid van hun bronnen, betreft. De webpagina’s, publicaties, informaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Zakenkantoor Druyts.

Zonder uitdrukkelijke, voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van Zakekantoor Druyts, is het verspreiden, reproduceren, verkopen of overdragen van deze informatie, onder gelijk welke vorm ook en met gelijk welk middel, niet toegelaten. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Zakenkantoor Druyts, aan met hem verbonden entiteiten of aan derden. Ons kantoor is voor de dienstverlening afhankelijk van de informatie, die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk, dat u ons juist en volledig informeert. Wanneer u aan ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen hiervan. 

Alleen in geval van opzet of zware fout kan Zakenkantoor Druyts aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van de toegang tot, – de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website – of via het gebruik van interactieve toepassingen. Deze website richt zich enkel tot Belgisch ingezetenen.

De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.


2° Privacyverklaring

– Contactgegevens:
Zakenkantoor Druyts Yzerhand 67 9120 Beveren
– Telefoon: 03/775.69.26-
E-mail: eric.druyts@pandora.be
– Ondernemingsnummer: 0684.336.285
– Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder nummer 11304 A-cB Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van ons kantoor op het vlak van gegevensverwerking en dit conform de wetgeving, welke van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)Als verzekeringsmakelaar en bankagent zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker op het vlak van de gegevensverwerking. Wij nemen de rol als verwerkingsverantwoordelijke op als wij gegevens in eigen naam en voor eigen rekening verwerken. Daarnaast zijn wij ook verwerker, als wij gegevens verwerken ten behoeve van de maatschappijen. Dit betekent, dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen en principaal met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen. Wie is verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Zakenkantoor Druyts – Yzerhand 67 -9120 Beveren ondernemingsnummer 0684.336.285. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u contact opnemen via  eric.druyts@pandora.be . Indien uw vragen verder gaan dan louter een eenvoudige vraag om informatie, dan houden wij ons het recht voor om te vragen u te identificeren, zodat wij zekerheid hebben, dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon overmaken. Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u met ons kantoor contact opneemt om advies en informatie te verkrijgen over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of voorstelen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk om verzekeringsovereenkomsten te sluiten en het afsluiten van de verzekeringsovereenkomsten.

U kan ons contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten, die door u werden gesloten. Ons kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt in onze hoedanigheid van bankagent. Ook als u op enige andere wijze met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Het is ook mogelijk, dat wij uw gegevens verkrijgen via derden en dat wij deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten. 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor
Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons naar aanleiding van een contact met ons kantoor meedeelt, zoals uw naam, adres, e-mail adres, en professionele gegevens, zoals naam van uw bedrijf, KBO- en BTW nummer. Hieronder vallen ook alle gegevens, welke noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat o.a. over gegevens betreffende uw auto, rijbewijs, schadeverleden (in het kader van de autoverzekering), uw medische gegevens (bij verzekeringen m.b.t uw gezondheid), uw woning (in het kader van de brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen en onze bankactiviteiten). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering, waarvoor u een beroep doet op ons, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft. 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens
Wij verzamelen en verwerken gegevens voor doeleinden van diverse aard.
Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en bancaire diensten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor. De verwerking van de gegevens is voornamelijk gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, en ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming. Wij verwerken gegevens naar onze leveranciers toe in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie, die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen. De inhoud van onze website en het gebruiksgemak ervan stemmen wij zoveel mogelijk af op u als gebruiker. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de diensten op deze website. 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor
Het verzamelen en verwerken van uw gegevens vindt zijn oorsprong op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben ten gevolge van uw aanvraag of verzoek om informatie in verband met een verzekerings- of bancaire behoefte en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, ten gevolge van uw vraag om u bij te staan in het beheer en opvolgen van de verzekerings- of bancaire overeenkomsten, die u heeft gesloten.

Uw gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij enkel verwerken, wanneer u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft. Op het ogenblik, dat u bij ons klant wordt, zal u daarnaar gevraagd worden. Indien dit nog niet is gebeurd, dan vragen wij u vriendelijke om ons dit te melden, zodat hiervoor het nodige gedaan kan worden.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van ondernemen en informatie. Daarbij zal er steeds gezorgd worden, dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, zoals door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden uw gegevens meegedeeld aan derden
Wij verwerken uw gegevens hoofdzakelijk intern. Dat sluit echter niet uit, dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk een overeenkomst sluit. Het is mogelijk, dat er voor bepaalde diensten een beroep gedaan wordt op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden bezorgd worden, doch enkel voor de betreffende dienst en onder controle van ons kantoor. Soms zijn wij verplicht om bepaalde gegevens over te maken. Dat gebeurt in het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten
De wet kent u diverse rechten toe, die er moeten voor zorgen, dat u voldoende wordt beschermd. U kan steeds de gegevens, die wij over u verwerken inkijken, indien nodig laten verbeteren of laten verwijderen. Dit kan op eenvoudig verzoek. U vraagt dit aan op ons email adres eric.druyts@pandora.be, met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij u om te verhinderen, dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.
Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. Versie 01.04.2019

3° Bemiddelingsdienst klachten
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Voor al uw vragen en uw problemen kan u steeds een beroep doen op ons kantoor.
Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, die wij niet met onderling overleg kunnen oplossen, dan kan u steeds terecht bij :
Gegevens ven de bemiddelingsdienst en ombudsman Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 351000 Brussel Tel 02/547.58.71 Fax 02/547.59.75 E-mail:  info@ombudsman.as Website:  www.ombudsman.as 
Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling Ombudsfin Northgate II, Koning Albert-II-laan 8 box 2 te 1000 Brussel
Fax: +32 2 545.77.79
E-mail:  ombudsman@ombudsfin.be Website:  https://www.febelfin.be/nl/dienstverlening/ombudsfin

4°Wetgeving MIFID – Twin Peaks II 
Wetgeving MIFID – Twin Peaks II: ons beleid inzake gedragsregels en belangenconflicten
Op 30 april 2014 is de wetgeving Twin Peaks II in werking getreden.
Deze wetgeving heeft tot doel de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Een goede relatie met onze klanten is steeds essentieel geweest voor ons kantoor.
De klant komt op de eerste plaats, goede informatie verstrekking, transparantie, klantgerichte service is voor ons kantoor van het hoogste belang. Ons kantoor is gehouden de Assur Mifid –gedragsregels na te leven, zoals deze werden bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten, alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28 bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en de regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een belangenconflictenbeleid) is terug te vinden onder de rubriek MIFID gedragsregels en belangenconflictenbeleid. 

De communicatie met ons kantoor gebeurt in het Nederlands.
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. De werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie, die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.

Wie zijn we

Ons site adres is: https://eric-druyts.waasland.net.

Comments

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.